21.05.2015

Процедура за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2015-2016г. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и...
повече
21.05.2015

Процедура за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2015-2016г. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и реда...
повече
21.05.2015

Процедура за подбор на постоянен преподавател на кандидатите за младши прокурори


Националният институт на правосъдието открива процедура за подбор на постоянен преподавател за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори, випуск 2015-2016г. Профил на позицията І. Правен статус: 1. Закон за съдебната власт (чл.262) 2. Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Глава V, Раздел V, чл. 47-51) 3. Вътрешни правила за организацията и реда на учебната дейност,...
повече
21.05.2015

Семинар по конкурентно право в Трир


Eвропейската правна академия организира летен курс на тема Европейско конкурентно право. Той ще се проведе в градТрир, Германия от 06-ти до 10-ти юли2015. Работният език на курса е английски. Кандидатите трябва да самагистрати, с предимство на административните съдии и да заявят желанието си за участие като изпратят изпратят попълнена заявкасамо по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118) или директно на Европейската правна академия. Моля съобразете внимателно...
повече
21.05.2015

Семинар по наказателно право в Трир


Eвропейската правна академия организира семинар на тема Ролята на Съда на ЕС в наказателните дела. Той ще се проведе в градТрир, Германия от 08-ми до 09-ти юни2015. Работният език на семинарае немски. Кандидатите трябва да самагистрати, с предимство на наказателните съдии, прокурори и следователии да заявят желанието си за участие като изпратят името си, институцията, в която работят и електронната си пощасамо по имейл на Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg;тел. №02 9359 118) или директно...
повече
20.05.2015

НА 20.05.2015 Г. В Х-Л „ИМПЕРИАЛ” СТАРТИРА СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ ПО ОПАК «ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО»


Проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право приоритетна ос ІІ, подприоритет 2.4, бюджетна линия BG051PO0002/14/2.4-13, Договор № К14-24-2/24.07.2014 г. На 20.05.2015 г. в конферентна зала Север на х-л Империал в гр. Пловдив стартира обучение с международно участие, на тема Трудово право. Заплащане на извънреден и нощен труд. Право на допълнителен отпуск.. Обучението е от планираната поредица обучения, организирани в рамките на осъществявания...
повече
19.05.2015

Националният институт на правосъдието споделя добри практики с Косовския съдебен институт


Делегация от Косовския съдебен институт, ръководена от директора му г-н Ладвим Красничи е на двуседмично учебно посещение в Националния институт на правосъдието. Посещението се организира по линия на проект, финансиран от Европейската комисия. Споделянето на добри практики, свързани с цялостната дейност на НИП - начално и текущо обучение на магистрати, дистанционното обучение като съвременна алтернатива за друга форма на обучение, изготвяне на учебни програми и методи, обучение на съдебната...
повече
14.05.2015

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО С ШКОЛАТА НА МАГИСТРАТУРАТА НА АЛБАНИЯ


По време на тридневното учебно посещение на делегация от Школата на магистратурата на Албания в Националния институт на правосъдието (НИП) на 13 май 2015 г. се подписа Меморандум за разбирателство между двете национални обучителни институции. Целта е да се изгради трайно и устойчиво двустранно сътрудничество в областта на съдебното обучение, като се развиват съвместни дейности, които да допринесат за укрепване на институционалния и административен капацитет на двете школи. Г-н Сокол...
повече
14.05.2015

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ДОМАКИНСТВА ОБУЧЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В СЪДА


Центърът за спогодби и медиация съвместно с Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието организира на 11 и 13 май двудневен семинар относно медиацията като метод за алтернативно решаване на спорове в съда. Целта на обучението беше да се представи американския опит в тази област, като лекторите Виктор Шахтер и Джон Копел изложиха различни практики според съответните потребности на четири различни целеви групи: кандидат младши съдии, младши съдии, съдии медиатори и...
повече
12.05.2015

Предстоящи обучения, организирани в партньорство с Института по публична администрация


За изпълнението на проект Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници по Оперативна програма Административен капацитет Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в 4 идентични семинари в България на тема Стратегическо планиране и бюджетно финансиране на съдебната система. Организатор на обучението е Институтът по публична администрация (ИПА). Сроковете и условията за участие в обучението са публикувани в раздел Обучения по ОПАК
повече