11.01.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г.


На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г. Приоритетите и подходите при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2016 г. са отразени в докладната записка на директора на НИП до Управителния съвет относно Годишния план за 2016 г.: Част от обученията, включени в годишната програма, включително регионалните обучения, ще бъдат осъществени с финансиране по Оперативна...
повече
11.01.2016

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите


На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите. Правилата уреждат отношенията, които възникват между НИП и съдилищата и прокуратурите, свързани с различните дейности по координация, организация, отчетност и мониторинг на регионалните обучения. Предвижда се сключването на партньорски споразумения, които...
повече
18.12.2015

НОВИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО, ГРАЖДАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО


В рамките на проекта на НИП Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието, осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, предстои провеждането на нови обучения, фокусиращи върху практически въпроси в правораздаването по наказателни, граждански и административни дела, разгледани в контекста на прилагането на стандартите на Европейската конвенция за...
повече
18.12.2015

Обучение относно Хартата за основните права в ЕС, 18-19 февруари 2016 г., организирано съвместно с Академията по европейско право в Трир, Германия (ЕRА)


Обучение относно Хартата за основните права в ЕС, 18-19 февруари 2016 г., организирано съвместно с Академията по европейско право в Трир, Германия (ЕRА) В периода 18 19 февуари 2016 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе семинар на тема Хартата за основните права в ЕС, организиран съвместно с Академията по европейско право в Трир, Германия. Акцентът в програмата е насочен към системата за защита на основните права в ЕС, както и практическата работа по групи на...
повече
17.12.2015

Резултати от приключили проекти JUST/2013/JCIV/AG/4634 и JUST/2013/JPEN/AG/4496


В края на 2015 г. приключиха два международни проекта по Специфични програми Гражданско правосъдие и Наказателно правосъдиена ЕК с координатор Висшия съвет на магистратурата на Румъния (CSM), по които НИП бе партньор, заедно с Националния институт на магистратурата на Румъния, Академиятапо европейско право (ЕRА), Института за съдебно обучение (IFJ) Белгия, Националната школа на съдебните служители - Румъния, Националната школа на съдебната власт и прокуратурата Полша, Националната школа на...
повече
11.12.2015

Националният институт на правосъдието е домакин на Третата национална конференция по биоправо и биоетика


Националният институт на правосъдието е домакин на Третата национална конференция по биоправо и биоетика, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и професионален правен сайт 'ChallengingTheLaw.org'. Двудневният форум (11 и 12 декември) е под надслов ,,Човекът в биоетичните и биоправните регулации, а в програмата са включени доклади по актуални въпроси на принудителното лечение, запрещението, медицинската грижа за уязвими пациенти (лишени от свобода, деца, възрастни хора и др.),...
повече
02.12.2015

БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА В РЪКОВОДСТВОТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ (IOJT)


Международната (световната) организация за съдебно обучение (IOJT) е създадена през 2002г. с цел да подпомага дейността на институциите в областта на съдебното обучение по цял свят. Към настоящия момент броят на членуващите в нея организации за обучение на магистрати е 123 от 75 страни, в това число САЩ, Русия, Бразилия, Китай, Австралия и др. На проведената през ноември т.г в гр. Ресифе, Бразилия редовна конференция на Организацията, заместник-директорът на Националния институт на...
повече
19.11.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ОБМЕНИ


ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ОБМЕНИ Вижте Раздел Обучения в Европа - http://nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BGpageid=1690
повече
17.11.2015

Публична лекция на съдия Джийн Пратер


Освен семейството, най ценното в обществото е вашата репутация на честен и етичен съдия и прокурор и аз искрено ви завиждам, че вие сте в началото на вашата професионална кариера и можете да развивате тези качества, това беше едно от посланията на съдия Джийн Пратер, което тя отправи към кандидатите за младши съдии и младши прокурори на изнесената от нея публична лекция в Националния институт на правосъдието на 16.11.2015 г. От станалите вече традиция за Института срещи и изнасянето на...
повече
04.11.2015

Националният институт на правосъдието издава сборник със статии и коментари "Въпроси на търговското право"


В рамките на проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, Националният институт на правосъдието издава сборник със статии и коментари Въпроси на търговското право, който се разпространява безплатно сред магистратите. Сборникът със статии и коментари по търговско право е продукт на задълбочена изследователска дейност, посветена на конкретно идентифицирани проблеми в областта на...
повече