29.05.2020

Заповед № РД-11-30/28.05.2020 г. за актуализиране на мерките за предпазване и намаляване на риска от заразяванес COVID-19


Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет и Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, директорът на Националния институт на правосъдието издаде Заповед № РД-11-30/28.05.2020 г. за актуализиране намерките за предпазване и намаляване на риска от заразяванес COVID-19.
повече
28.05.2020

Електронно дистанционно обучение на тема "Актуални въпроси на трудовото право. Специфики при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка"


В периода 15 юни 10 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Актуални въпроси на трудовото право. Специфики при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка , предназначено за съдии. Преподаватели: съдия Марияна Ширванян, Административен съд Варна, и Ина Ахмедова, държавен експерт. Обучението се провежда по проект Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет...
повече
28.05.2020

Електронно дистанционно обучение на тема "Основни предизвикателства при упражняването на правото на иск за обезщетение на вреди от антитръстови нарушения"


Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Основни предизвикателства при упражняването на правото на иск за обезщетение на вреди от антитръстови нарушения. Обучението ще се проведе през Портала за електронно обучение на Института в периода от 01 до 28 юни 2020 г. и е предназначено за административни съдии и съдии, разглеждащи граждански дела. Преподаватели: Юлия Тодорова, съдия във Върховния административен съд и Кирил Пангелов, експерт...
повече
26.05.2020

Електронно дистанционно обучение на тема "Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за възстановяване на запазена част от наследство"


В периода 9 30 юни 2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Практически проблеми и дискусионни въпроси в производството за възстановяване на запазена част от наследство, предназначено за съдии. Преподавател: съдия Камелия Маринова от Върховния касационен съд. Обучението се провежда по проект Правосъдие през 21 век развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители по договор №...
повече
21.05.2020

Eлектронно обучение на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство"


Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа организира обучение в смесена форма на тема Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство, което ще се проведе в периода 25.06 31.08.2020 г. по проекта HELP в ЕС II на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програма HELP). Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP и осигурява преглед на основните процесуални права на обвиняемия и заподозрения...
повече
21.05.2020

Уебинари на Европейската мрежа за съдебно обучение и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на тема „Информация за страната по произход”


Европейската мрежа за съдебно обучение и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището отправят покана за участие в поредица от пилотни уебинари на тема Информация за страната по произход. Повече информация за уебинарите можете да намерите тук.
повече
21.05.2020

Трансграничен семинар на тема „Съдебен отговор на тероризма” по програма HELP на Съвета на Европа


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира трансграничен семинар за магистрати от държавите членки на ЕС на тема Съдебен отговор на тероризма на 21 и 22 септември 2020 г. в Съдебното училище в Барселона. Инициативата се провежда по проект Превенция на радикализацията, съдебен отговор на тероризма и международно сътрудничество по наказателни дела, осъществяван от Съвета на Европа съвместно с Конфедерацията на европейските...
повече
20.05.2020

Практическа информация за кандидатите за младши магистрати във връзка с провеждането на финалните изпити в НИП в условия на извънредна епидемична обстановка


Финалните изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи випуск 2019/2020г. ще бъдат проведени в присъствена форма съобразно разпоредбите на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от...
повече
19.05.2020

Провеждане на обучения по Програмата за регионално обучение 2020 на Националния институт на правосъдието


Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г. относно правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия от 12 май 2020 г. и заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-268/15.05/2020 г., Националният институт на правосъдието е създал организация за провеждането на обученията по Програмата за регионално обучение в електронна дистанционна форма до края на годината. Регионалната програма през текущата година се финансира...
повече