Oбучения в Европа

Начало | Обучение на съдебната администрация | Oбучения в Европа

Покана за участие в онлайн обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Лисабон, Португалия (код 121DT05e)

В периода 8 – 11 март 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” (код 121DT05e), което ще се проведе в дистанционен онлайн формат от гр. Лисабон, Португалия. 

 

Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, които ще се проведат до края на 2021 г. Обученията се осъществяват в рамките на партньорско споразумение на проект „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”, изпълняван от Академията за европейско право (ERA) съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 22 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и НИП. За повече информация относно дейностите по проекта и предстоящите събития можете да посетите неговата уеб страница: https://court-staff.legaltraining.eu/ 

 

В обучението е предвидено да се включат двама български съдебни служители, ангажирани с подготовката и изпълнението на съдебни поръчки по граждански дела, както и служители, ангажирани с обучителни дейности по темата. 

 

1. Съдържание на семинара и работен език

 

Целта на обучението е двояка: от една страна то ще запознае участниците с теорията и практиката на европейските процедури по съдебно сътрудничество по граждански дела и от друга страна – ще подобри езиковите им умения по английски език с терминология в областта.

Участниците ще се включат в разрешаването на практически казуси по темата, като в допълнение ще получат и езикови инструменти, които ще подобрят уменията им да комуникират ефективно на английски при разрешаването на трансгранични ситуации.

Основните теми, включени в учебния план, са:

Правна рамка на европейското сътрудничество по граждански дела;

Връчване на документи;

Събиране на доказателства;

Европейска заповед за плащане;

Европейска процедура за искове с малък материален интерес.

 

Работният език на семинара е английски (минимално ниво на езикови компетенции В2 по Общата европейска езикова рамка).

 

          

 2. Заявление за кандидатстване и финансови условия

 

Заявките за участие се попълват електронно в срок до 16,00 ч на 1 февруари 2021 г. (понеделник).

 

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО (код на събитието 2394), която е достъпна на адрес: isupo.nij.bg

 

Моля, имайте предвид, че програмата на събитието е по Централно европейско време (CET), като България е с корекция +1 час.

 

Лице за контакт: Велин Турмаков, програмен координатор в дирекция „Обучение на съдебната администрация”, телефон: О888ОО2228 , имейл: v.tourmakov@nij.bg

 

Програма на обучението    Списък с участниците


назад