Oбучения в Европа

Начало | Обучение на съдебната администрация | Oбучения в Европа

Покана за участие в паневропейски правен семинар на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури“, организиран от Академията по европейско право (ERA) и НИП в гр. Брюксел, Кралство Белгия (код 121DT77f)

В периода 9 – 10 декември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на паневропейски пилотен семинар на тема „Трансгранично прилагане на гражданскоправни искове: опростени европейски процедури“ (код 122DT77f), който ще се проведе в присъствен формат в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

 

Събитието се осъществява в рамките на партньорско споразумение на проект „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”, изпълняван от Академията за европейско право (ERA) съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 22 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и НИП. За повече информация относно дейностите по проекта и предстоящите събития можете да посетите неговата уеб страница: https://court-staff.legaltraining.eu/

 

В обучението е предвидено да се включат двама български съдебни служители, ангажирани с подготовката и изпълнението на съдебни поръчки по граждански дела и приоритетно с юридическо образование, както и служители, ангажирани с обучителни дейности по темата.

 

 

1. Съдържание на семинара и работен език

  

Семинарът ще запознае теоретично и практически съдебната администрация с правните аспекти на трансграничното прилагане на гражданскоправни искове. Методологията, на която се базира курса, е иновативна и предлага нови аспекти в обучението на съдебната администрация.

 

Основните теми, включени в учебния план, са:

 

•        Регламент „Брюксел Iа”

•        Връчване на документи

•        Събиране на доказателства

 

Работният език на семинара е английски (минимално ниво на езикови компетенции В2 по Общата европейска езикова рамка).

       

2. Кандидатстване и финансови условия

 

Заявките за участие се подават електронно чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg) в срок до 17,00 часа на 25 октомври 2021 г. Код на събитието в ИСУПО – 2823.

 

Участието в обучението е безплатно. Настаняването се поема директно от ERA. Пътните средства се възстановяват като разход от ERA.

 

Важно: При неблагоприятно развитие на пандемичната ситуация в Европейския съюз съществува вероятност обучението да бъде преобразувано в онлайн. Кандидатите, заявяващи участие в присъствена форма, следва да са заинтересувани и за евентуално участие в онлайн обучение!  

 

 

Лице за контакт: Велин Турмаков, програмен координатор в дирекция „Обучение на съдебната администрация”, телефон: 02 9359 135, имейл: v.tourmakov@nij.bg

 

 

Програма на обучението    Списък с участниците 


назад