Oбучения в Европа

Начало | Обучение на съдебната администрация | Oбучения в Европа

Покана за участие в обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” – Утрехт, Кралство Нидерландия (код 121DT65f)

В периода 22 – 25 ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието партнира на Академията по европейско право (ERA), Германия при организирането на обучение на тема „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” (код 121DT65f), което ще се проведе в присъствен формат в гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. 
 
 
Обучението е част пакет идентични обучения в различни държави от ЕС, като те се осъществяват в рамките на партньорско споразумение на проект „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”, изпълняван от Академията за европейско право (ERA) съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 22 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и НИП. За повече информация относно дейностите по проекта и предстоящите събития можете да посетите неговата уеб страница: https://court-staff.legaltraining.eu/ 
 
 
В обучението е предвидено да се включат двама български съдебни служители, ангажирани с подготовката и изпълнението на съдебни поръчки по граждански дела, както и служители, ангажирани с обучителни дейности по темата. 
 
 
1. Съдържание на семинара и работен език
 
 
Целта на обучението е двояка: от една страна то ще запознае участниците с теорията и практиката на европейските процедури по съдебно сътрудничество по граждански дела и от друга страна – ще подобри езиковите им умения по английски език с терминология в областта. Участниците ще се включат в разрешаването на практически казуси по темата, като в допълнение ще получат и езикови инструменти, които ще подобрят уменията им да комуникират ефективно на английски при разрешаването на трансгранични ситуации.
 
 
Основните теми, включени в учебния план, са:
 
Правна рамка на европейското сътрудничество по граждански дела;
 
Връчване на документи;
 
Събиране на доказателства;
 
Европейска заповед за плащане;
 
Европейска процедура за искове с малък материален интерес.
 
 
Работният език на семинара е английски (минимално ниво на езикови компетенции В2 по Общата европейска езикова рамка).
        
 
 2. Кандидатстване и финансови условия
 
 
Заявките за участие се подават електронно чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg) в срок до 17 септември 2021 г. включително. Код на събитието в ИСУПО - 2687.
 
 
Участието в обучението е безплатно. Настаняването се поема директно от ERA. Пътните средства се възстановяват като разход от ERA. 
 

Важно: При неблагоприятно развитие на пандемичната ситуация в Европейския съюз съществува вероятност обучението да бъде преобразувано в онлайн. Кандидатите, заявяващи участие в присъствена форма, следва да са заинтересувани и за евентуално участие в онлайн обучение! 
 
 
Лице за контакт: Велин Турмаков, програмен координатор в дирекция „Обучение на съдебната администрация”, телефон: 02 9359 135, имейл: v.tourmakov@nij.bg
 
 
Програма на обучението    Списък с участниците
 

 


назад