Основни документи

Начало | За нас | Основни документи

Основни документи

Нормативни и стратегически документи

Закон за съдебната власт

Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация

Правила за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдиетоОбразец към чл. 5, ал. 3, б. ”ж”

Стратегически план за дейността на Националния институт на правосъдието 2020 – 2022 

Принципи на съдебното обучение

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

ПЪТНА КАРТА за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Концепция за стратегическо управление на Националния институт на правосъдието (2016-2021 г.)

Основни насоки за дейността на Националния институт на правосъдието (2014–2020 г.)

 

Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието

Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 04.04.2017 г., изм. и доп. бр. 91 от 02.11.2018 г., в сила от 06.11.2018 г. / - Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 10, Приложение 11, Приложение 12, Приложение 13, Приложение 14, Приложение 15

Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите

Стратегия за управление на риска в Националния институт на правосъдието

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Националния институт на правосъдието

Правила за дейността на съдиите - наставници

Правила за дейността на прокурорите и следователите - наставници

Вътрешни правила на счетоводния документооборот в Националния институт на правосъдието (приети с Решение по т. 1 на УС на НИП по Протокол № 112/22.04.2019 г.)

Вътрешни правила за работната заплата на съдебните служители в Националния институт на правосъдието (приети с Решение по т. 1 на УС на НИП по Протокол № 112/22.04.2019 г., изм. с Решение по т. 3 от Протокол № 128/26.09.2022 г.)

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Националния институт на правосъдието (приети с Решение по т. 1 на УС на НИП по Протокол № 112/22.04.2019 г.) 

Вътрешни правила за организацията на документооборота и деловодната дейност в Националния институт на правосъдието (приети с Решение по т. 5 на УС на НИП по Протокол № 105/02.04.2018 г.)

Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Националния институт на правосъдието (приети с Решение по т. 1 на УС на НИП по Протокол № 112/22.04.2019 г.)

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в Националния институт на правосъдието (утвърдени със Заповед № РД-11-6/09.07.2019 г.)

Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в Националния институт на правосъдието (утвърдени със Заповед № РД-11-81/17.12.2019 г.)


 

Други

 

Архив

Стратегия за развитието на Националния институт на правосъдието за периода 2006-2009 година

Стратегия на Министерство на правосъдието за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Eвропейския съюз (приета с Решение на МС №441 от 28.06.2010 г.)

План за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на механизма за сътрудничество и оценка

Програма на НИП за изпълнение на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз за периода 2011-2012 г. (приета с решение на УС, Протокол № 41 от 18.10.2010 г.)

Доклад № ДП1СФ-1/02.02.2016 г. за извършена финансова инспекция на Национален институт на правосъдието