За нас

Начало | За нас

За Нас

Националният институт на правосъдието (НИП) е създаден със Закона за съдебната власт през 2003 г. Националният институт на правосъдието осъществява дейността си в съответствие със Закона за съдебната власт и принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.
Дейността на НИП е регламентирана в Закона за съдебната власт, Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и други актове, приети от Управителния съвет на Института.  
 

Съгласно чл. 249 от Закона за съдебната власт Националният институт на правосъдието осъществява:

 

  • задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, и младши следовател;

 

  • задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт;

 

  • съвместно със съответния съд организира начално обучение на положилите клетва съдебни заседатели в срок до три месеца след полагане на клетвата;

 

  • поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието;

 

  • обучение на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.


 

 Последна актуализация: 18 април 2019