Програмен съвет

Начало | За нас | Организационна структура | Програмен съвет

Програмен съвет

Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието с  консултативни функции. 

Програмният съвет се състои от изтъкнати специалисти от правната теория и практика и включва представители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБ и/или други органи на съдебната власт и министъра на правосъдието. 

Поименният състав на програмния съвет се одобрява от управителния съвет по предложение на директора. Членовете на програмния съвет се избират за срок от 3 години.

На свое заседание, проведено на 19.12.2022 г., управителният съвет одобри поименен състав на програмния съвет с мандат 2023 – 2025 г., както следва:

 

Върховен касационен съд

 

1. Галина Тонева – съдия, председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд 

2. Емилия Василева – съдия, председател на второ търговско отделение на Върховния касационен съд 

3. Светлана Калинова – съдия, Върховен касационен съд 

 

Върховен административен съд 

 

4. Сибила Симеонова – съдия, Върховен административен съд 

5. Стефка Кемалова – съдия, Върховен административен съд 

 

Прокуратура на Република България 

 

6. Николай Георгиев – прокурор, завеждащ отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура 

7. Николай Любенов – прокурор, завеждащ отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура

 

Национална следствена служба 

 

8. Владислав Андреев – завеждащ отдел 06 „Аналитично-методически“ в НСлС

 

Висш съдебен съвет 

 

9. Вероника Имова – член на Съдийската колегия на ВСС 

10. Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия на ВСС

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 

 

11. Любка Кабзималска – инспектор в ИВСС

 

Министерство на правосъдието 

 

12. Митка Захарлиева – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“

13. Милена Коцева – директор на дирекция „Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ“

 

Постоянните преподаватели участват по право в работата на програмния съвет. Постоянните преподаватели на Випуск 2022/2023 в НИП са:

 

1. Мария Кавракова-Аршева – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии

2. Искра Билярска – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори

3. Нина Янева –  постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори

4. Елена Динева – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи

 

 

  

Последна актуализация: 23 декември 2022