26.09.2022

Профил на кандидатите за младши магистрати – Випуск 2022-2023 г.


На 03 октомври 2022 г. от 10.00 ч. НИП открива новата учебна съдебна година. 40 кандидати за младши съдии, 29 кандидати за младши прокурори и 17 кандидати за младши следователи ще започнат своето 9-месечно задължително първоначално обучение. Профил на курсистите може да намерите тук.
повече
26.09.2022

Трансгранично обучение на Съвета на Европа, посветено на защитата на трудовите права


Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помощници и адвокати от държавите членки на ЕС на тема Трудовите права като основни права по проект HELP в ЕС III[1], осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС. Обучителният курс е разработен от програма HELP през 2016 г. и актуализиран през 2021 г. в сътрудничество със Секретариата на Европейската социална харта,...
повече
21.09.2022

Електронно дистанционно обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола


Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Дискриминация, основана на пола основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката, което ще се проведе в периода 25 октомври 25 ноември 2022 г. Обучителният курс е фокусиран върху актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, с акцент върху ролята на съда за обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените (включително на тези от уязвими групи и в уязвими ситуации)...
повече
19.09.2022

Укрепване на доверието в областта на наказателно правосъдие в ЕС чрез взаимно признаване и рационално прилагане на европейската заповед за арест 12 октомври 2022 г., 9.00—16:00 ч. централноевропейско време (онлайн)


Европейският институт по публична администрация организира транснационален уебинар на тема Укрепване на доверието в областта на наказателно правосъдие в ЕС чрез взаимно признаване и рационално прилагане на европейската заповед за арест, който ще се проведе на 12 октомври 2022 г. онлайн. Събитието се осъществява в рамките на проекта STREAM и е насочено към аудитория от магистрати, представители на академичната общност и адвокати. Целта на уебинара е да се превърне в платформа за дискусии и...
повече
14.09.2022

НИП ще е домакин на конференция „Независимият съд – гарант за справедлив процес. Ролята на съда в гарантиране на достъпа до правосъдие на лица с увреждания“


Двудневна конференция с международно участие на тема Независимият съд гарант за справедлив процес. Ролята на съда в гарантиране на достъпа до правосъдие на лица с увреждания ще се проведе в периода 30 септември и 1 октомври 2022 г. в Националния институт на правосъдието. Конференцията се организира от Съюз на съдиите в България и се провежда в рамките на проект Еx iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания, който в период...
повече
09.09.2022

Обучение на НИП в рамките на „Каталог +“ на ЕМСО на тема „Европейско социално право“


В периода 27-28.10.2022г., в гр. София, Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема Европейско социално право, включено в Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение. Обучението има за цел да предложи задълбочен преглед на европейските инструменти в областта на пенсионното и здравното осигуряване, както и ще предостави възможност за дискусия и обмен на професионален опит и добри практики между съдии от България и други страни членки на ЕС. Преподаватели в...
повече
09.09.2022

„Втората европейска конференция на данъчните съдии“, 18-19 септември 2022 г., Кьолн, Германия


След две години отлагане поради кризата с Covid-19, Данъчният съд на град Кьолн е домакин на Втората европейска конференция на данъчните съдии, част от инициативата Deutscher Finanzgerichtstag e.V. Конференцията е с фокус върху практиката на Съда на ЕС в областта на данъчното законодателство. Програма на събитието.
повече
07.09.2022

Електронно дистанционно обучение „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”


Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим, което ще се проведе в периода 18 октомври 17 ноември 2022 г. Обучителният курс ще бъде разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и...
повече
07.09.2022

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи випуск 2022/2023, обявена със заповед № РД-11-48/03.08.2022 г. на директора на НИП


На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от 07 септември 2022 г. на Комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-48/03.08.2022 г. на директора на НИП,Комисията: I. Допуска Елена Динева, следовател в Национална следствена служба, до участие в процедурата за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи, Випуск...
повече