28.10.2021

35 съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност участваха в уебинар по въпросите за международното правно сътрудничество между България и Обединеното кралство след Брекзит


На 27.10.2021 Националният институт на правосъдието съвместно с Британското посолство и Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство организира уебинар по въпросите на международното правно сътрудничество между България и Обединеното кралство след Брекзит. Панелисти на уебинара бяха г-жа Ким Холдън, съветник по наказателноправни въпроси на Кралската прокурорска служба на Обединеното кралство и прокурор, отговаряща за международното сътрудничество по наказателни дела, и съдия...
повече
27.10.2021

Въпросник на Академията по европейско право (ERA) относно обучението по екологично право на ЕС за съдии и прокурори


Академията по европейско право от името на Европейската комисия провежда проучване за нуждите от обучение на съдии и прокурори в областта на екологичното право на ЕС. Ще бъдем благодарни на съдиите, прокурорите и съдебните служители, които имат отношение към темата да отделят няколко минути за попълване на въпросника. Отговорите ще се обработват анонимно и ще повлияят директно върху бъдещия дизайн на обучителните програми за съдии, прокурори и съдебни служители. Проучването ще отнеме...
повече
27.10.2021

Работна среща на представители на Норвежката съдебна администрация с екипа на Националния институт на правосъдието


На 26 октомври 2021г. екипът за организация и управление на проект Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма Правосъдие на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. проведе работна среща с представители на Норвежата съдебна администрация, партньор по проекта. От страна на норвежкия партньор участваха Ивар Арнстад - ръководител на Международния...
повече
27.10.2021

Eлектронно обучение „Трудовите права като основни права", организирано с подкрепата на Съвета на Европа


В периода24 ноември 2021 г. 15 февруари 2022 г.Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа (СЕ) организира електронно дистанционно обучение на тема Трудовите права като основни права по проект HELPв ЕС II[1]на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програмаHELP). Обучението е разработено въз основа на материали на програмаHELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на европейската...
повече
27.10.2021

Покана от Институтa CEELI за участие в семинар на тема „Съдебна етика: Конфликти на интереси и несъзнателни предубеждения“


В периода 2 4 декември 2021 г. в Прага ще се проведе втори от поредица присъствени семинари на тема Съдебна етика: Конфликти на интереси и неосъзнателни предубеждения. Събитието се организира от Института за правни инициативив Централна и Източна Европа (CEELI) и има за цел да повиши осведомеността на участниците относно естествените предубеждения, както и откриването и отстраняването на рискови фактори, които дават възможност за пристрастност в процеса на вземане на решения. Събитието...
повече
25.10.2021

Обучение с практическа насоченост на тема „Работа с Единната информационна система на съдилищата“ за съдебни служители от Софийски апелативен район


В периода 1-2 ноември 2021 г. НИП организира обучение с практическа насоченост на тема Работа с Единната информационна система на съдилищата за съдебни служители от Софийски апелативен район Служителите от Софийския апелативен район следва да заявят участие в срок до 27.10.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: isupo.nij.bg. Съгласно заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждане на присъствени мероприятия...
повече
25.10.2021

Присъствено обучение „Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия“


На 2 ноември 2021 г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия. Обучението е част от комбинирана обучителна форма и е насочено към съдии от граждански отделения, съдебни помощници и други представители на професионалната общност, които работят по дела в областта на гражданското и търговското право. Концепцията за провеждането на...
повече
21.10.2021

СВОБОДНИ МЕСТА за присъствено обучение на тема „Авторско право в ЕС” – гр. Трир, Германия на 18-19 ноември 2021 г.


Националният институт на правосъдието осигурява възможност за участие в присъствено обучение на тема Авторско право в ЕС, което ще се проведе в гр. Трир, Германия в периода от 18 до 19 ноември 2021 г. Условия за участие и описание на курса можете да намерите вОбявлението. Обучението се организира в рамките на проект НИП - модерна институция за съдебно обучение, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от...
повече
20.10.2021

Покана от Академията по европейско право за участие в семинар на тема „Защита на личните данни в съдебната система“


На 9 и 10 декември 2021 г. в Трир, Германия ще се проведе семинар на тема Защита на личните данни в съдебната система. Събитието се организира от Академията по европейско право и е свързано със създаването на асоциация на национални съдии, специализирани по въпросите на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Семинарът ще акцентира върху настоящите предизвикателства, свързани с прилагането на ОРЗД в държавите от ЕС, като ще предостави възможност за дискусия по...
повече
20.10.2021

Представяне на анализ „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до СЕС по административноправни въпроси“, разработен по проект „НИП–модерна институция за съдебно обучение, с финансовата подкрепа на ОПДУ


На 29.10.2021 г. (петък) от 10.30 13.00 ч. в зала 201, НИП ще се проведе представяне на анализа Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси, разработен в изпълнение на Дейност 2 Развиване на изследователски общности по проект НИП модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление. В рамките на дискусията е интегриран обучителен модул,...
повече