07.07.2017

Покана за участие в семинар на тема “Законодателство на ЕС в областта на околната среда - защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците” (код 417DV113)


В периода 18 20 септември 2017г Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на тема Законодателство на ЕС в областта на околната среда - защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците (код 417DV113), организиран от Академията по Европейско право в Трир. Участници в обучението ще бъдат магистрати от страни-членки на ЕС. Предвидено е участието на седем български съдии и прокурори с интерес в областта на екологичното право,...
повече
03.07.2017

Изпълнение на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" за м. юни 2017г.


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление се осъществяват практически насочени обучения за магистрати и съдебни служители, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. По дейност 1 Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи за периода 1-30.06.2017 г. се...
повече
03.07.2017

Единадесетият випуск младши магистрати завърши успешно обучението си в Националния институт на правосъдието


На официална церемония в Националния институт на правосъдието единадесетият випуск младши магистрати получи своите удостоверения за завършено задължително първоначално обучение, както и решенията на ВСС за назначаването им в органите на съдебната власт. Приветствия към младшите магистрати отправиха министърът на правосъдието, г-жа Цецка Цачева, заместникът на главния прокурор при Върховната административна прокуратура, г-жа Ася Петрова, и директорът на НИП, г-жа Миглена Тачева....
повече
28.06.2017

Нови обучения на Националния институт на правосъдието


На 28 юни 2017 г. стартират три нови обучения на Националния институт на правосъдието, които са разработени пилотно от преподавателските екипи на Института: 1. Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори - облигационноправни и вещноправни аспекти. Обучението се организира по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма Добро управление,...
повече
26.06.2017

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ


На 22-23 юни 2017 г. в Малта се проведе двадесетото Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Създадена през 2000 г., ЕМСО определя стратегическите приоритети в европейското съдебно обучение и отчита изпълнението на целите си на ежегодно провеждано Общо събрание с участието на представители на всички съдебни обучителни институции, членове и наблюдатели в ЕМСО, както и на служителите на нейния Секретариат. Събранието беше открито от домакина и председател на Комитета...
повече
23.06.2017

Резултати от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии и младши прокурори - Випуск 2017


На основание чл. 258, ал. 4 ЗСВ, обявяваме резултатите от проведените финални изпити на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в НИП. Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши съдии Резултати от проведените изпити на кандидатите за младши прокурори
повече
16.06.2017

Националният институт на правосъдието разработи „Наръчник на съдебния заседател”


В помощ на съдебните заседатели НИП разработи учебно помагало Наръчник на съдебния заседател. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев - съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова. Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на...
повече