08.02.2023

Нова обучителна поредица на НИП "Микроуебинари на работното място"


Националният институт на правосъдието стартира нова обучителна поредица Микроуебинари на работното място, която ще предлага актуални, интересни и общодостъпни теми за цялата професионална общност по чл. 249 от ЗСВ от сферата на информационните технологии, езиковата култура, soft skills, съдебната практика, общата юридическа подготовка и др. Микроуебинарите ще бъдат с продължителност между 90 и 120 минути и ще се провеждат онлайн в ненатоварен период от деня, с идеята участието в тях да...
повече
06.02.2023

Уебинар на ЕМСО с участието на български съдебен обучител на тема „Изкуствен интелект”


На16февруари 2023 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение на темаИзкуствен интелект. Събитието е част от поредицата уебинари в обедната почивка, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/ 1 час. Модератор на събитието е Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд Варна, преподавател в НИП и член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. Уебинарът ще запознае участниците с...
повече
30.01.2023

Националният институт на правосъдието организира дискусионни форуми за членовете на Националните съдебни мрежи по граждански, търговски и наказателни дела


Националният институт на правосъдието организира: * Форум на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България * Форум на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България Дискусионните форуми осигуряват виртуално пространство за обсъждане и обмен на професионален опит на контактните точки и членовете на мрежите във връзка с ефективно изпълнение на техните правомощия, свързани с оказване на необходимото...
повече
23.01.2023

Директорът на НИП определи датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2022-2023 г.


Заповед № РД-11-7/23.01.2023 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии,кандидатите за младши прокурори и кандидатите за младши следователи - випуск 2022-2023 г. в края на обучението в Националния институт на правосъдието.
повече
20.01.2023

Програма за обмен 2023 - покана за кандидатстване за съвместни обмени между Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и Агенцията на европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване за съвместни обмени мeжду ЕМСО и CEPOL в рамките на Програмата за обмен 2023. Съвместните обмени са индивидуални и имат за цел да насърчат взаимното доверие и сътрудничеството между магистрати (прокурори и следователи) и представители на правоприлагащи органи в страните-членки на ЕС (с изключение на Дания). - Кандидатите имат възможност (но не са задължени) да посочат партньор служител на правоприлагащите органи...
повече
20.01.2023

Програма за обмен 2023 - Покана за кандидатстване в регионални обмени


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в регионални обмени в рамките на Програма за обмен 2023. Регионалните обмени са насочени към насърчаване на взаимното доверие между магистрати/съдебни служители, намиращи се от двете страни на една вътрешна граница на ЕС, с цел идентифициране и решаване на практически проблеми, произтичащи от трансгранични случаи и създаване на условия за пряко трансгранично сътрудничество. Критерии за участие в регионалните...
повече
20.01.2023

Програма за обмен 2023 – покана за кандидатстване за индивидуални целеви стипендии


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) публикува покана за кандидатстване за индивидуални целеви стипендии(ИЦС) в рамките на Програма за обмен 2023. ИЦС предоставят възможност на магистрати, съдебни служители и обучители да разширят своите компетентности чрез активно, самонасочено приложно изследване на дадена тема, съобразно професионалния им профил и индивидуални потребности. Одобрените кандидати ще могат да проведат индивидуалнo проучвателно посещение в съд/прокуратура на...
повече
23.12.2022

Управителният съвет на НИП прие стратегически документи и оперативни решения, свързани с дейността на Института


На свое заседание на 19.12.2022 г. УС на НИП прие Стратегически план на Националния институт на правосъдието за периода 2023 2026 г.Документът отчита постигнатото в хода на изпълнение на тригодишния план на Института за периода 2020 2022 г. и предизвикателствата пред съдебното обучение в национален и глобален контекст. Институтът ще продължи да работи за реализиране на следните хоризонтални политики: Обучение за формиране и развиване на мултидисциплинарни компетентности в съдебната...
повече