19.03.2019

Обучения в областта на киберпрестъпленията и взаимното признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС


През м. април 2019 г. Националният институт на правосъдието организира поредица от обучения, насочени към развиване на уменията и професионалната компетентност на съдиите, прокурорите и служителите на разследващите органи относно актовете, постановени в производствата с наказателноправен характер в държавите членки на ЕС. Обученията са разработени по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран по Оперативна програма Добро...
повече
18.03.2019

Тридневно обучение по конкурентно право, организирано в партньорство между НИП и ВАС, започна в София


Тридневно обучение на тема Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна конкуренция по ЗЗК. Практика на СЕС по Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама започна днес, 18.03.2019 г., в хотел Феста, гр. София. Гост лектори са проф. Моника Намисловска, ръководител на катедра Европейско частно право в Университета в Лодз, Полша, и д-р Анна Лабедска, преподавател в юридическия факултет в Сити...
повече
15.03.2019

НИП СЕ ВКЛЮЧВА В НОВА ИНИЦИАТИВА: ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЕЗИКОВА ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА


Стартират първите дейности на проекта По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа, изпълняван от Академията за европейско право (ЕРА) съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 22 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в това число и НИП, съгласно сключено партньорско споразумение между Института и ЕРА. Планираната продължителност на проекта е до средата на 2021 г. и...
повече
15.03.2019

КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - РЕГЛАМЕНТ 1215/2012. ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ. ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ


На 18 март 2019 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието стартира обучението на тема Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела - Регламент 1215/2012. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане. Обучението е включено в Каталог+ на Европейската мрежа за съдебно обучение - съдии от други страни-членки на ЕС ще обсъдят с българските си колеги международноправните инструменти за взаимопомощ по граждански и търговски дела,...
повече
12.03.2019

Принудителни административни мерки по ЗДДС


В периода 25.03 31.03.2019 г. ще бъде проведено дистанционно обучение в електронна среда на тема Принудителни административни мерки по ЗДДС. Обучението се осъществява по проекта ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП. Преподавател в обучението е съдия Юлия Тодорова от Върховния административен съд. В рамките на учебния план на обучението ще бъде обсъдена актуалната практика на административните съдилища и Съда на ЕС по данъка върху добавената стойност....
повече