Актуално

Начало | Актуално

Обучения в Европа през месец ноември

11.10.2021
     

 

В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа.

 

Информация за темите и условията за заявяване за обученията през месец ноември 2021 г. може да намерите в раздел „НИП – модерна институция за съдебно обучение - проект ОПДУ“ | Обучения и учебни посещения в Европа 

 

назад