Актуално

Начало | Актуално

Представяне на анализ „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до СЕС по административноправни въпроси“, разработен по проект „НИП–модерна институция за съдебно обучение, с финансовата подкрепа на ОПДУ

20.10.2021

На 29.10.2021 г. (петък) от 10.30 – 13.00 ч. в зала 201, НИП ще се проведе представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“, разработен в изпълнение на Дейност 2 „Развиване на изследователски общности“ по проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на дискусията е интегриран обучителен модул, разглеждащ специфичен въпрос, предмет на анализа, свързан с отговорността на държавата в светлината на решенията на съда на ЕС по делото „Кантарев срещу БНБ“.

Анализът е разработен от изследователска общност в състав: Росица Драганова, съдия във Върховния административен съд, Аглика Адамова, съдия във Върховния административен съд, Румяна Папазова, съдия във Върховния административен съд;  Мирослава Георгиева, съдия във Върховния административен съд, Александър Дорич, реферандер, Съда на ЕС и доц. д-р Станислав Костов, СУ „Св. Климент Охридски“, координатор на изследователската общност.

Публичното представяне ще се проведе присъствено в зала 201 на Националния институт на правосъдието. С цел спазване на предвидените противоепидемични мерки и за осигуряване публичност на резултатите от анализа и достигането им до максимален брой представители на органите на съдебната власт, предвиждаме излъчване на живо в реално време.

Лицата, които проявяват интерес към събитието, включително само за проследяването му онлайн, следва в срок до 26.10.2021 г. да заявяват участие през системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg. На потвърдилите участие през ZOOM, допълнително ще бъде изпратен линк за събитието.

След представяне на анализа, ресурсът ще бъдат оформен в удобен електронен формат, достъпен и на разположение на професионалната общност в Портала за електронно обучение на НИП.

Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) на участниците, потвърдили присъствено участие са за сметка на проекта.

Анализът може да видите тук. 


назад