Актуално

Начало | Актуално

Eлектронно обучение „Трудовите права като основни права", организирано с подкрепата на Съвета на Европа

27.10.2021

 

 

 

 

  

 

В периода 24 ноември 2021 г. – 15 февруари 2022 г. Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа (СЕ) организира електронно дистанционно обучение на тема „Трудовите права като основни права” по проект „HELP в ЕС II”[1] на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програма HELP). Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на европейската система за защита на трудовите права, установена в правната рамка на Съвета на Европа, законодателството на ЕС и в практиката на ЕСПЧ, Съда на ЕС и Европейския комитет за социални права. В рамките на 10 обучителни модула курсът разглежда индивидуалните и колективните трудови права, произтичащи от Европейската социална харта и ЕКПЧ, като включва и съпоставка и анализ на относимите разпоредби на Хартата на ЕС, трудовото право на Съюза и ключовите конвенции на Международната организация на труда. Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и ще бъде достъпно на български език посредством обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int).

 

 

Обучението е предназначено за съдии, разглеждащи граждански и административни дела, както и за съдебни помощници със специализация в посочената област.

Обучението ще започне с провеждането на откриваща онлайн среща на 24 ноември 2021 г., в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, относими към съдържателните и методологическите аспекти на курса и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP.

 

Работният език на началната среща е английски.

 

Подробна информация относно целите и съдържанието обучението, както и проектопрограма на откриващата среща към него можете да откриете в прикачения файл.

 

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и осигуряване на участие във всички компонентни на обучението, в т.ч. в откриващата среща и същинската част от курса.

 

Заинтересованите лица, принадлежащи към посочените по-горе целеви групи, трябва да попълнят заявка за участие в срок до 18.11.2021 г.

 

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, програмен координатор, тел. 02 9359 161, ел.поща: k.kirilova@nij.bg  

 

Концептуална рамка на обучителния курс на HELP „Трудовите права като основни права” и проектопрограма на откриващата среща към него

 

 

 


[1] Проектът „HELP в ЕС II”, финансиран съвместно от ЕС и СЕ и осъществяван от СЕ в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво. 


назад